Общи условия за ползване на сайта 'vrpanoram.com'

Собственост

Настоящият сайт е собственост на "ПАНОРАМ.БГ" ООД с ЕИК: 203382639 Адрес: София, ул.Антон П. Чехов 59, Тел.: +359 88 953 1410. E-mail: vrpanoram@gmail.com.


Съдържанието на този уебсайт и технологиите, използвани в него, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички видове текстови, графични, фото и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на "ПАНОРАМ.БГ" ООД, в случай, че не е посочено друго.

Общи условия

Потребителите получават правото да използват сайта www.vrpanoram.com единствено за лични/нетърговски цели, ако изрично не е договорено друго със "ПАНОРАМ.БГ" ООД.


Използването на части от текстови, фото и видео материали от този сайт се допуска при условие, че бъде посочен източникът – за печатни и дигитални издания, телевизии и други медии, и бъде добавен линк към www.vrpanoram.com - за интернет сайтове.


Категорично се забранява препечатването на цели материали и използването на снимки и видео материали от сайта www.vrpanoram.com, без изричното писмено съгласие на "ПАНОРАМ.БГ" ООД, независимо дали е посочен източникът или е поставен линк към него.


Всяко подобно действие ще бъде преследвано от "ПАНОРАМ.БГ" ООД по съдебен път с цялата категоричност и строгост на закона.


Премахването на знаците за търговска марка или принадлежност на друго право, независимо дали носителят им е "ПАНОРАМ.БГ" ООД, или трета страна, е възможно само след изрично предварително съгласие от страна на собственика.
Поставянето на линкове към материали в www.vrpanoram.com е свободно.


"ПАНОРАМ.БГ" ООД има право да извършва промени в дизайна, съдържанието и условията за ползване без предварително уведомление.

Отговорност

"ПАНОРАМ.БГ" ООД прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на "ПАНОРАМ.БГ" ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.


"ПАНОРАМ.БГ" ООД не носи отговорност за:


• Евентуални вреди, реални или въображаеми, възникнали, или свързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайта и използването на неговото съдържание;
• Информацията, включена в сайтовете, към които в www.vrpanoram.com са публикувани линкове, както и последиците от тяхното посещаване;
• Съдържанието на рекламите, публикувани на сайта.

Конфиденциалност

"ПАНОРАМ.БГ" ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. "ПАНОРАМ.БГ" ООД се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на сайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


Поради естеството на интернет като глобална мрежа, не винаги обменът на информация може да бъде напълно защитен и гаранции не могат да бъдат дадени, че някаква част от информацията няма да попадне у неоторизирани лица. Също така, никоя система не е абсолютно сигурна и защитена от посегателства на хакери или манипулиране на данните.


"ПАНОРАМ.БГ" ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за броя влизания и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите на директния маркетинг (своите и на своите партньори).


С приемането на настоящите Условия за ползване, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях при попълване на форма за запитване и регистрация за събитие лични данни за целите на директния маркетинг. 


Потребителите имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг, като се свържат с длъжностното лице по защита на данните: Георги Палпурин. Адрес: София, ул.Антон П. Чехов 59, Тел.: +359 88 953 1410. E-mail: palpurin@gmail.com.


Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Условията за ползване на сайта.

Обезщетения

"ПАНОРАМ.БГ" ООД си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вреди и претенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползване и/или нерегламентирано използване услугите на сайта www.vrpanoram.com.


За всички неуредени с настоящите Условия за ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство.


Отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.